C Balance logo            
               
 
 
 
 

Négy- vagy többgyermekes anyák kedvezménye 2020

2020.01.01.

 

2020. január 1-től a négy- vagy többgyermekes anyáknak (a szükséges feltételek fennállása esetén) nem kell személyi jövedelemadót fizetniük az összevont adóalapba tartozó (bizonyos lentebb felsorolt) jövedelmeik után. A levonható kedvezmény összegébe a jogosultság időszakában megszerzett (munkaviszony esetén a jogosultsági időszakra elszámolt), a törvényben meghatározott jövedelmek számíthatók be. (1995. évi CXVII. tv. 29/D §)

Ki jogosult az anyakedvezményre?

Az a 4 vagy több gyermeket nevelő anya, aki vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel

 • családi pótlékra jogosult, vagy
 • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága a.) legalább 12 éven keresztül fennált, b.) a gyermek elhunyta miatt szűnt meg

és e gyermekek száma a négy főt eléri.

Hogyan érvényesíthető az anyakedvezmény?

1. Az adóelőleg megállapításánal: a kedvezményre jogosító jövedelmet juttató kifizetőnek, munkáltatónak adóelőleg-nyilatkozatot kell leadni, mely tartalmazza a kedvezményere jogosult nevét és adóazonosító jelét, a kifizető, munkáltató nevét (elnevezését) és adószámát, valamint az értintett gyermekek nevét és adóazonosító jelét, vagy - ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg - természetes személyazonosító adatait.

2. Az adóbevallásban: a kedvezményre jogosultnak az adóbevallás mellé nyilatkozatot kell tenni, melyen fel kell tüntetni az érintett gyermekek nevét, adóazonosító jelét (ha az adóhatóság ezt még nem állapította meg, akkor a természetes személyazonosító adatait), továbbá - ha a kedvezményre való jogosultság nem állt fenn az adóév egészében - a jogosultság kezdetének, vagy megszűntének napját és a kedvezményre jogosító jövedelmek együttes összegét.

Kell-e igazolásokat csatolni a nyilatkozathoz?

Nem kell igazolásokat csatolni a nyilatkozat mellé, de az adóhatóság ellenőrzés céljából elkérheti azokat.

Mi történik, ha a jogosultság nem áll fenn az adóév egészében?

Ha a kedvezményre jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultság időszakában megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből számrazó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni.

Mely esetben jogosult az anya élete végéig az anyakedvezményre?

Élete végéig az anya akkor jogosult a kedvezményre, ha legaláb négy vér szerinti, vagy törvényesen örökbe fogadott gyermeke mindegyikére tekintettel (egybefüggően, vagy megszakításokkal) legalább 12 évig (144 hónapig), ill. ezen belül bármelyik gyermek halála esetén annak elhunytáig jogosult volt családi pótlékra.

Mikortól jogosult / nem jogosult az anya az anyakedvezményre?

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely hónap bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevlő anyának minősül, és megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.

Érvényesíthető-e az anyakedvezmény mellett más kedvezmény is (családi adókedvezmény, elsőházas-kedvezmény, tevékenységi kedvezmény, személyi kedvezmény)?

Az anyakedvezményre jogosító jövedelmek adóelőleg-alapja más kedvezménnyel nem csökkenthető, azonban az anya adhat egyidejűleg családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatot is. Ebben az esetben családi járulék-kedvezmény érvényesíthető az adóelőleg- (adó-) alapból le nem vonható családi kedvezménynek az adó mértékével (15%) számított összegére, akár a házastárssal/élettárssal megosztva is.

Más kedvezményeket (elsőházas-kedvezmény, tevékenységi kedvezmény, személyi kedvezmény) pedig csak úgy tud érvényesíteni az anya, ha van más olyan, az összevont adóalapba tartozó adóköteles jövedelme (pl. bérbeadásból, vagy egyéb jogcímen megszerzett jövedelme), amelyre a négy- vagy többgyermekes kedvezmény nem vonatkozik.

Melyek az anyakedvezményre jogosító jövedelmek?

1. A bérnek minősülő jövedelmek (1995. évi CXVII. tv. 3. §. 21.)

 • munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem (kivéve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott vigkielégítést)
 • adóköteles társadalombiztosítási ellátás
 • szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátás
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély (ha ennek megállapítására nem a magánszemélyre irányadó öregséginyugdíj-korhatár öt évet meg nem haladó időtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor), továbá a keresetkiegészítés és a keresetpótló juttatás
 • a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme
 • az előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék), ideértve a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést és a rendvédelmi egészségkárosodási járadékot, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítést és a honvédelmi egészségkárosodási járadékot, a felelősségbiztosítás alapján ilyen címen fizetett kártérítést is, de ide nem értve a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető baleseti járadékot
 • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása

2. A bérnek nem minősülő, de nem önálló tevékenységből számazó jevedelmek (pl. az összevont adóalapba tartozó béren felüli juttatás), kivéve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét.

Nem önálló tevékenységnek minősül (1995. évi CXVII. tv. 24. §. (1)):

 • munkaviszonyban folytatott tevékenység
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
 • társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése
 • gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége
 • jogszabály alapján választott, vagy kijelölt tisztségviselő (ideértve a felügyelőbizottság tagját és a polgári törvénykönyv szerinti küldöttgyűlés tagját, de ide nem értve a választott könyvvizsgálót) tevékenysége, ha ezt a tevékenységet nem egyéni vállalkozóként végzi
 • nemzetközi szerződés hatályában a nem önálló munka, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszony
 • nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység
 • országgyűlési képviselői tevékenység
 • nemzetiségi szószólói tevékenység
 • állami projektértékelői jogviszony

3. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül

 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme
 • mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme
 • európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme
 • helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme
 • választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme
 • magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme

Melyek az anyakedvezményre nem jogosító jövedelmek?

 • bérbeadásból származó jövedelem
 • szálláshely-szolgáltatósból származó jövedelem
 • egyéb jogcímen szerzett jövedelem
 • osztlék, és más külön adózó jövedelem
 • ekhós jövedelem

Mely jövedelem esetén érvényesíthető először az anyakedvezmény?

Munkaviszonyból származó jövedelem esetén:

 • a 2019. december 31-ét követő időszakra elszámolt
 • a 2019. évre vonatkozó, de 2020. január 10-ét követően kifizetett
 • a 2019. évet megelőző évre vonatkozó, 2019. december 31-ét követően kifizetett bevétel adókötelezettségére

Más esetben:

 • a 2019. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére
 
                       
Könyvelőt keres? Könyvelőt váltana?
Lépjen velem kapcsolatba, ha fontosak Önnek az alábbiak:
 
Ügyfélközpontú hozzáállás    
Naprakész könyvelés    
Folyamatos tájékoztatás  
 
Szakmai elhivatottság    
Határidők betartása    
Szakmai felelősségbiztosítás  
                       
               
 
C Balance Könyvelőiroda - Vincze Zsuzsanna e.v.    
06 (70) 77 07 460  
 
8200 Veszprém, Egyetem utca 1/A 3. emelet 5. ajtó    
info@cbalance.hu  
         
www.cbalance.hu