C Balance logo            
               
 
 
 
 

Szakképzési hozzájárulás 2021

2020.12.17. (Frissítve: 2021.01.31-én. A frissítés a cikk alján olvasható.)

 

A szakképzési hozzájárulás alanya 2021-ben:

A gazdálkodó szervezet, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

Kivételek, akik nem fizetnek szakképzési hozzájárulást:

 • a költségvetési szerv
 • a civil szervezet
 • az egyházi jogi személy, a vallási egyesület
 • a lakásszövetkezet, a szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
 • a víziközmű-társulat
 • a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik - az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után
 • az egyéni vállalkozó a saját szociális hozzájárulási adó alapja után
 • az egyéni cég, a végrehajtó iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, az ügyvédi iroda vagy a közjegyzői iroda tevékenységében személyesen közreműködő tag szociális hozzájárulási adó alapja után
 • a közhasznú nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett tevékenység (Tao tv.3 6. számú melléklet E.) fejezete) ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után

A szakképzési hozzájárulás alapja

Megegyezik a szociális hozzájárulási adó (szocho) alapjával.

A szocho megállapításánál figyelembe vett adóalap-kedvezmények összege csökkenti a szakképzési hozzájárulás alapját is.

A Szocho tv. 5. § (1) bekezdése felsorolja a szocho fizetési kötelezettség alóli mentesülés eseteit. Az ebben nevesített személyek önálló és nem önálló tevékenységéből származó jövedelme után továbbra sem kell szakképzési hozzájárulást fizetni.

A szakképzési hozzájárulás alapja tételesen

 • nem önálló tevékenység szja-előleg alapja levont érdekképzviseleti tagdíjjal együtt
 • önálló tevékenység szja-előleg-alapja
 • egyéb jövedelem, (például amikor a kifizető versenytilalmi rendelkezés alapján fizet jövedelmet, vagy piaci ár feletti jövedelmet juttat az üzletrészt értékesítő személynek)
 • ösztöndíjas foglalkoztatás ösztöndíja
 • béren kívüli juttatások ( Szja tv. 71. §), (csak 2021. június 30-át követően, mivel addig ezek a juttatások szocho mentesek)
 • egyes meghatározott juttatások (Szja tv. 70. §) (Pl. üzleti utazáson felmerült étkezés és más szolgáltatás, a telefonszolgáltatás, az önkéntes pénztári célzott szolgáltatás, a munkáltató által a szakmai gyakorlaton lévő diákok részére nyújtott adóköteles juttatások után, az üzleti partnerek részére nyújtott reprezentáció, üzleti ajándék, a csekély értékű ajándékok, szórakoztató rendezvények költsége, egyes marketing akciók bekerülési költsége után is szakképzési hozzájárulást kell fizetni, mivel ezen juttatások piaci értékének 1,18-szorosa után szocho-fizetési kötelezettség keletkezik)
 • kamatkedvezmény (Szja tv. 72. §) (például, amikor a munkáltató olyan kölcsönt vagy munkabérelőleget nyújt, amely után szja-t és szocho-t kell fizetni – itt is 1,18-as adóalap után)
 • külföldi kiküldetés esetén szja-előleg-alap hiányában az új Tbj. -ben meghatározott tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem (alapbér, KSH szerinti átlagbér vagy tevékenység ellenértéke).

A szakképzési hozzájárulás mértéke

A szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka (bruttó kötelezettség).

Mivel csökkenthető a szakképzési hozzájárulás kötelezettség?

 • a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és – a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjai számának szorzataként megállapított összeggel
 • hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés arányosított alapnormatívája alapján az egynapi mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként számított összegével
 • a szakképzési munkaszerződésre tekintettel az igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett

Az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzéssel összefüggésben csökkentő tétel nem számolható el.

A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó-visszaigénylés keretében érvényesíthető.

Az adókedvezmény érvényesítésének nem feltétele, hogy a szakképzési hozzájárulás alanyának legyen bruttó kötelezettsége.

A Katv. szerinti kisvállalati adóalanyok esetében viszont, tekintettel arra, hogy szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem áll fenn, a kötelezettség gyakorlati képzéssel történő teljesítése nem értelmezhető.

FRISSÍTÉS 2021.01.31.

A 2021. január 28-án megjelent 22/2021. kormányrendelet szerint 2021. január 1-től mégsem képezik a szakképzési hozzájárulás alapját az alábbiak

 • béren kívüli juttatások (Szja tv. 71. §)
 • egyes meghatározott juttatások (Szja tv. 70. §) (Pl. üzleti utazáson felmerült étkezés és más szolgáltatás, a telefonszolgáltatás, az önkéntes pénztári célzott szolgáltatás, a munkáltató által a szakmai gyakorlaton lévő diákok részére nyújtott adóköteles juttatások után, az üzleti partnerek részére nyújtott reprezentáció, üzleti ajándék, a csekély értékű ajándékok, szórakoztató rendezvények költsége, egyes marketing akciók bekerülési költsége
 • kamatkedvezmény (Szja tv. 72. §) (például, amikor a munkáltató olyan kölcsönt vagy munkabérelőleget nyújt, amely után szja-t és szocho-t kell fizetni
 • vállalkozásból kivont jövedelem (Szja tv. 68. §)
 • értékpapír kölcsönzésből származó jövedelem (Szja tv. 65/A. §)
 • osztalék (Szja tv. 66. §), vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C §)
 • árfolyam nyereségből származó jövedelem (Szja tv. 67. §)
 • az Szja tv. 1/B § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységéből származó jövedelme

Az említett kormányrendelet alapján a szakképzési hozzájárulás alanya

 • a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével
 • az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó
 • a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld

 

 

 

 

 
                       
Könyvelőt keres Veszprémben?
Lépjen velem kapcsolatba, ha fontosak Önnek az alábbiak:
 
Ügyfélközpontú hozzáállás    
Naprakész könyvelés    
Folyamatos tájékoztatás  
 
Szakmai elhivatottság    
Határidők betartása    
Szakmai felelősségbiztosítás  
                       
               
 
C Balance Könyvelőiroda és Grafikai Stúdió - Vincze Zsuzsanna e.v.    
06 (70) 77 07 460  
 
8200 Veszprém, Egyetem utca 1/A 3. emelet 5. ajtó    
info@cbalance.hu  
         
www.cbalance.hu