C Balance logo            
               
 
 
 
 

Szakképzési hozzájárulás 2021

2020.12.17. (Frissítve: 2021.01.31-én. A frissítés a cikk alján olvasható.)

 

A szakképzési hozzájárulás alanya 2021-ben:

A gazdálkodó szervezet, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

Kivételek, akik nem fizetnek szakképzési hozzájárulást:

 • a költségvetési szerv
 • a civil szervezet
 • az egyházi jogi személy, a vallási egyesület
 • a lakásszövetkezet, a szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
 • a víziközmű-társulat
 • a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltató feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik - az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adóalap után
 • az egyéni vállalkozó a saját szociális hozzájárulási adó alapja után
 • az egyéni cég, a végrehajtó iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, az ügyvédi iroda vagy a közjegyzői iroda tevékenységében személyesen közreműködő tag szociális hozzájárulási adó alapja után
 • a közhasznú nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett tevékenység (Tao tv.3 6. számú melléklet E.) fejezete) ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után

A szakképzési hozzájárulás alapja

Megegyezik a szociális hozzájárulási adó (szocho) alapjával.

A szocho megállapításánál figyelembe vett adóalap-kedvezmények összege csökkenti a szakképzési hozzájárulás alapját is.

A Szocho tv. 5. § (1) bekezdése felsorolja a szocho fizetési kötelezettség alóli mentesülés eseteit. Az ebben nevesített személyek önálló és nem önálló tevékenységéből származó jövedelme után továbbra sem kell szakképzési hozzájárulást fizetni.

A szakképzési hozzájárulás alapja tételesen

 • nem önálló tevékenység szja-előleg alapja levont érdekképzviseleti tagdíjjal együtt
 • önálló tevékenység szja-előleg-alapja
 • egyéb jövedelem, (például amikor a kifizető versenytilalmi rendelkezés alapján fizet jövedelmet, vagy piaci ár feletti jövedelmet juttat az üzletrészt értékesítő személynek)
 • ösztöndíjas foglalkoztatás ösztöndíja
 • béren kívüli juttatások ( Szja tv. 71. §), (csak 2021. június 30-át követően, mivel addig ezek a juttatások szocho mentesek)
 • egyes meghatározott juttatások (Szja tv. 70. §) (Pl. üzleti utazáson felmerült étkezés és más szolgáltatás, a telefonszolgáltatás, az önkéntes pénztári célzott szolgáltatás, a munkáltató által a szakmai gyakorlaton lévő diákok részére nyújtott adóköteles juttatások után, az üzleti partnerek részére nyújtott reprezentáció, üzleti ajándék, a csekély értékű ajándékok, szórakoztató rendezvények költsége, egyes marketing akciók bekerülési költsége után is szakképzési hozzájárulást kell fizetni, mivel ezen juttatások piaci értékének 1,18-szorosa után szocho-fizetési kötelezettség keletkezik)
 • kamatkedvezmény (Szja tv. 72. §) (például, amikor a munkáltató olyan kölcsönt vagy munkabérelőleget nyújt, amely után szja-t és szocho-t kell fizetni – itt is 1,18-as adóalap után)
 • külföldi kiküldetés esetén szja-előleg-alap hiányában az új Tbj. -ben meghatározott tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem (alapbér, KSH szerinti átlagbér vagy tevékenység ellenértéke).

A szakképzési hozzájárulás mértéke

A szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka (bruttó kötelezettség).

Mivel csökkenthető a szakképzési hozzájárulás kötelezettség?

 • a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és – a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjai számának szorzataként megállapított összeggel
 • hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés arányosított alapnormatívája alapján az egynapi mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként számított összegével
 • a szakképzési munkaszerződésre tekintettel az igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett

Az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzéssel összefüggésben csökkentő tétel nem számolható el.

A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó-visszaigénylés keretében érvényesíthető.

Az adókedvezmény érvényesítésének nem feltétele, hogy a szakképzési hozzájárulás alanyának legyen bruttó kötelezettsége.

A Katv. szerinti kisvállalati adóalanyok esetében viszont, tekintettel arra, hogy szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem áll fenn, a kötelezettség gyakorlati képzéssel történő teljesítése nem értelmezhető.

FRISSÍTÉS 2021.01.31.

A 2021. január 28-án megjelent 22/2021. kormányrendelet szerint 2021. január 1-től mégsem képezik a szakképzési hozzájárulás alapját az alábbiak

 • béren kívüli juttatások (Szja tv. 71. §)
 • egyes meghatározott juttatások (Szja tv. 70. §) (Pl. üzleti utazáson felmerült étkezés és más szolgáltatás, a telefonszolgáltatás, az önkéntes pénztári célzott szolgáltatás, a munkáltató által a szakmai gyakorlaton lévő diákok részére nyújtott adóköteles juttatások után, az üzleti partnerek részére nyújtott reprezentáció, üzleti ajándék, a csekély értékű ajándékok, szórakoztató rendezvények költsége, egyes marketing akciók bekerülési költsége
 • kamatkedvezmény (Szja tv. 72. §) (például, amikor a munkáltató olyan kölcsönt vagy munkabérelőleget nyújt, amely után szja-t és szocho-t kell fizetni
 • vállalkozásból kivont jövedelem (Szja tv. 68. §)
 • értékpapír kölcsönzésből származó jövedelem (Szja tv. 65/A. §)
 • osztalék (Szja tv. 66. §), vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C §)
 • árfolyam nyereségből származó jövedelem (Szja tv. 67. §)
 • az Szja tv. 1/B § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységéből származó jövedelme

Az említett kormányrendelet alapján a szakképzési hozzájárulás alanya

 • a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével
 • az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó
 • a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld

 

 

 

 

 
                       
Könyvelőt keres? Könyvelőt váltana?
Lépjen velem kapcsolatba, ha fontosak Önnek az alábbiak:
 
Ügyfélközpontú hozzáállás    
Naprakész könyvelés    
Folyamatos tájékoztatás  
 
Szakmai elhivatottság    
Határidők betartása    
Szakmai felelősségbiztosítás  
                       
               
 
C Balance Könyvelőiroda - Vincze Zsuzsanna e.v.    
06 (70) 77 07 460  
 
8200 Veszprém, Egyetem utca 1/A 3. emelet 5. ajtó    
info@cbalance.hu  
         
www.cbalance.hu